Unit 10: Staying healthy – Sống khỏe mạnh


A. HOW DO YOU FEEL?1. What is true for you? Check - Đánh dấu vào ô đúng với bạna) I am                                       ...
B. FOOD AND DRINK1. Label the following items - Điền tên các vật sau Đáp án:b) chickenc) bananas d) orange e) ricef) vegetablesg) noodlesh) wateri) milk 2. Look at the picture. Then write the answers - Nhìn tranh. Sau đó viết câu trả lời Đáp...
C. MY FAVOURITE FOOD1. Look at this picture. Write a list of the foods you like and a list of the foods you don't like - Nhìn tranh. Viết danh sách các món ăn mà bạn thích và không thích...