Unit 10. When will Sports Day be?


UNIT 10. WHEN WILL SPORTS DAY BE?Bài 10. Khi nào hội thao sẽ diễn ra? A. PRONUNCIATION (Cách phát âm)1. Mark the sentence stress (') on the words. Then say the sentences aloud.Đánh dấu trọng âm câu vào các từ. Sau...