Unit 11: Our greener world


Conditional sentences - type 1 (Câu điều kiện — loại 1)Loại câu điều kiện này diễn tả điều kiện có thể hoặc không thể thực hiện trong tương lai.Cấu trúc của câu điều kiên loai 1: If - clause (Mệnh...
UNIT 11. OUR GREENER WORLDThế giới xanh hơn của chúng ta- air pollution /eər pəˈlu·ʃən/ (n): ô nhiễm không khí- soil pollution /sɔɪl pəˈlu·ʃən/ (n): ô nhiễm đất- deforestation /diːˌfɔːr.əˈsteɪ.ʃən/ (n): nạn phá rừng, sự phá rừng- noise pollution /nɔɪz pəˈlu·ʃən/ (n): ô nhiễm tiếng...
1   Listen and read.(Nghe và đọc)Click tại đây để nghe:Tạm dịch:Mi: Chào Nick.Nick: Chào Mi.Mi: Cậu vừa mua nhiều đồ nhỉ.Nick: Đúng thế. Ngày mai mình sẽ đi dã ngoại, cậu đang làm gì ở siêu thị vậy?Mi: Mình...
1   The three Rs stand for Reduce - Reuse - Recycle. Draw a line from a symbol in column A, to matching word in column B, and meaning in column C.(Ba chữ R là viết tắt của chữ Reduce (giảm),...
1   Listen again to part of the conversation from Getting Started. Pay attention to the conditional sentences - type 1.(Nghe lại phần đàm thoại từ phần Bắt đầu. Chú ý đến câu điều kiện loại 1.)Click tại đây để nghe:Tạm dịch:Nick: Đúng thế. Nó tốt hơn túi nhựa, nó làm bằng nguyên liệu tự...
1    The 3Rs Club in your school is doing a survey on how 'green' the students are. Help them answer the following questions.(Câu lạc bộ 3R trong trường em đang làm khảo sát vể việc các học sinh sống...
Tạm dịch:Câu lạc bộ 3RNếu em theo những mẹo bên dưới, em sẽ trở nên “xanh” hơn.1. Nói với giáo viên ở trường về việc đặt thùng rác tái chế ở mỗi lớp học.2. Sử dụng lại những cái túi...
1  The 3Rs Club is looking for a new president. Listen to two students talking about what they will do if they become the president of the club. Put the words or a number in each blank to complete the...
1 Add more words to the word webs below(Thêm từ vào lưới từ bên dưới)Hướng dẫn giải:Reduce: water, electricity, paper, gas, rubbishReuse: envelope, can, plastic bag, bottle, light bulbRecycle: can, plactic box, book, plactic bag, newspaperTạm dịch:Giảm: nước, điện, giấy,...
Look at the pictures. What can you see in each picture? What did people use to make the things in the pictures?(Nhìn vào những bức tranh. Em có thể thấy gì trong mỗi bức tranh? Người ta sử dụng cái...