Unit 11. Our Greener World – Thế giới xanh hơn của chúng ta


PHONETICS1  Find the word which has a different sound in the underlined part. Say the words aloud.[ Tìm từ có phần được gạch chân khác với các từ còn lại. Đọc các từ to lên]Đáp án:1. C       2. A...
VOCABULARY AND GRAMMAR1 Solve the following crossword puzzle.[ Giải ô chữ sau đây]Đáp án:1. noise pollution: Ô nhiễm tiếng ồn là tiếng ồn đru lớn để làm phiền bạn.2. deforestation: Sự tàn phá rừng là hành động chặt cây hoặc đốt cây trong...
SPEAKING1 Choose a-e to complete the following conversation between a sister (Ly) and her younger brother (Vinh). Practise the conversation.[ Chọn a - e để hoàn thành bài đối thoại sau đây giữa chị gái (Ly) và em trai (Vinh)....
READING1 Choose the correct word marked A, B, or C to fill each blank in the following passage. [ Chọn từ đúng được đánh dấu A, B hoặc C để điền vào mỗi chỗ trống trong bài sau]Đáp án:1. A    ...
WRITING1 Make sentences using the words and phrases below to help you[ Viết các câu sử dụng các từ và cụm từ bên dưới để giúp bạn]Đáp án:Đây là một vài cách bạn có thể giúp giảm lượng rác tạo ra1. Pack...