Unit 11. SCIENCE AND TECHNOLOGY – Khoa học & Công nghệ


VOCABULARY AND GRAMMAR1 Choose the correct answer A, B, C, or D.[ Chọn đáp án đúng A, B, C hay D] Đáp án:1.CNếu bây giờ có thầy giáo ở đây, chúng tôi sẽ hỏi thầy sự khác nhau giữa khoa...
PHONETICS1 Find the word that has the different stress pattern in each line.[ Tìm từ có trọng âm khác trong mỗi dòng]Đáp án:1.B      2. D     3. C     4. D     5. A2 Write the opposite of these words, using un- or...
SPEAKING1 Work in a small group. Discuss the quiz. Try to agree on an answer tr each question.[ Làm việc trong 1 nhóm nhỏ. Thảo luận các câu đố. Cố gắng tìm ra đáp án cho mỗi câu hỏi]Đáp án:1.ACái...
RAEDING1 Read the passage and choose the correct answer A, B, C or D for each blank.[ Đọc bài và chọn đáp án đúng A, B, C hay D cho mỗi chỗ trống]Đáp án:1.B            2....
WRITING1 Write meaningful sentences, using the words and phrases given.[ Viết các câu có nghĩa, sử dụng các từ và cụm từ được cho]Đáp án:1.At the club we asked  Dr. Nelson a lot of questions concerning our life in the...