Unit 11: Sources of energy – Các nguồn năng lượng


GRAMMARRELATIVF CLAUSE REPLACED BY PARTICIPLES AND TO INFINITIVE(Mệnh đề quan hệ thay thế bởi phân từ và động từ nguyên mẫu)Mệnh đề quan hệ dùng như tính từ chỉ được thay thế khi đại từ quan hệ làm chủ từ....
UNIT 11: SOURCES OF ENERGYCác nguồn năng lượng1.alternative (a): thay thế2. at the same time (exp): cùng lúc đó3. available (a): sẵn có4. coal (n): than đá5. dam (n): đập (ngăn nước)6. electricity (n): điện7. energy (n): năng lượng8. exhausted...
READINGBefore you readWork in pairs. Answer the following questions.(Làm việc theo cặp. Trả lời các câu hỏi sau.)1. What source of enerey does each picture above refer to?2. What do we need eneray for?Hướng dẫn giải: 1. Wind energy     Solar...
SPEAKINGTask 1. The following statements list some advantages and disadvantages of various sources of energy. Read and tick (✓) the appropriate box A (for the advantages) or D (for the disadvantages), then compare the results with partner's. (Các báo cáo...
LISTENINGBefore you listenWork in pairs. List some of the things you use energy for in your house. (Liệt kê một số trong những thứ sử dụng năng lượng trong nhà của bạn.)Hướng dẫn giải: lights, television, washing machine, rice cooker, air-conditioner,...
WRITINGTask 1. Study the chart about energy consumption in Highland in 2000 and fill in the gaps with the information from the chart. (Nghiên cứu biểu đồ về tiêu thụ năng lượng ở Tây Nguyên năm 2000 và điền vào...
LANGUAGE FOCUS- Pronunciation: /ʃr/ - /spl/ - /spr/- Grammar: Relative clauses replaced by participles and to infinitives (revision)Tạm dịch: - Phát âm: /ʃr/ - /spl/ - /spr/- Ngữ pháp: Mệnh đề quan hệ được thay thế bằng quá khứ phân từ và...
TEST YOUSELF DI. LISTENINGClick tại đây để nghe:Listen to the passage about water conservation and complete the following sentences. (Nghe đoạn văn về bảo tồn nguồn nước và hoàn thành các câu sau đây.)Questions1. Without water, people and other living...