Unit 11: Travelling around Viet Nam – Du lịch vòng quanh Việt Nam


Phân từ hiện tại và phân từ quá khứ được dùng như tính từ*   Trong tiếng Anh. có nhiều cặp tính từ tận cùng bằng -ing và -ed, hay còn gọi là phân từ hiện tại và phân từ quá...
“Do you mind if I..?/ Would you mind if I...?/ Would you mind + V-ing?”*  Chúng ta dùng cấu trúc:Do you mind if I + V (simple present)...?Would you mind if I + V (simple past)...?để xin phép khi chúng...
UNIT 11. TRAVELING AROUND VIETNAMDu lịch vòng quanh Việt Nam- recognize /ˈrekəɡnaɪz/(v): nhận ra- harbour /ˈhɑːbə(r)/ (n): cảng- UNESCO: tổ chức UNESCO- heritage /ˈherɪtɪdʒ/(n): di sản- sugar cane / ʃʊɡə(r) ˈkeɪn /(n): cây mía- magnificent /mæɡˈnɪfɪsnt/(n): lộng lẫy, đầy ấn tượng-...
GETTING STARTED.Work with two classmates. Match the places of interest in Viet Nam with their names.(Hãy làm việc vói 2 bạn cùng lớp và ghép các danh lam thắng cảnh ở Việt Nam với tên của nó.)1.The Temple of Literature  ...
LISTEN AND READ.Click tại đây để nghe: Hoa meets Tim at the airport.Tim: Hoa. I’d like you to meet my parents and my sister, Shannon.Hoa: How do you do? Welcome to Viet Nam.Mrs Jones: Thank you. It’s nice to meet you finally, Hoa.Hoa: Can I...
SPEAK.Useful expressions:Could you give me some information, please?Would you mind if I asked you a question?I want to visit a market. Could you suggest one?Do you mind suggesting one?That sounds interesting.No. I don't want to there.Student B: You are a...
READ.Click tại đây để nghe: Dịch bài:Nha Trang- Khu nghỉ mát bên bờ biểnThắng cảnh- Viện Hải dương học- tượng Phật khống lồ- đào ngoài khơiChỗ nghỉ- ít khách sạn để lựa chọnPhương tiện giao thông đến và đi- hàng ngày có các chuyến bay đi...
LISTEN.Click tại đây để nghe: Audio script:Tim: Mom, I'm tired.Mrs. Jones:  All right. You go back to the hotel and we'll go to look at the pagoda.Tim: Okay, but how do I get to the hotel?Mrs. Jones:  Let me check the map. Oh,...
WRITE.Read the first part of a story about traveling around Viet Nam.Last week, while on vacation in Da Lat, the Browns had quite an adventure. One afternoon, they decided to paddle around Xuan Huong Lake in a canoe. After hiring...
Language Focus        ● -ed and -ing participles        ● Requests with  - Would/Do you mind if...?                                    - Would/Do you mind +...