Unit 11. What’s the matter with you?


UNIT 11. WHAT'S THE MATTER WITH YOU?Bài 11. Bạn bị sao vậy? A. PRONUNCIATION (Phát âm)1. Mark the sentence intonation(↷). Then say the sentences aloud.(Đánh dấu ngữ điệu câu. Sau đó đọc to các câu này.) KEY1. What's the matter with you?↷ I have...