Unit 12: A vacation abroad – Kì nghỉ ở nước ngoài


Chúng ta dùng thì hiện tại tiếp diễn với always khi phàn nàn, hoặc biểu lộ sự bực mình hay tức giận. Những từ cùng nghĩa như: forever, constantly cũng được dùng trong những trường hợp này.Vỉ dụ:-    Mary is...
* Cấu tạo:was/ were + V-ingCách dùng:+ Thì quá khứ tiếp diễn diễn tả một hành động đang diễn ra tại một thời điểm cụ thể trong quả khứ.Vi dụ:-    This time last year I was living in Brazil.Vào thời...
UNIT 12. A VACATION ABROADKì nghỉ ở nước ngoài- prison /ˈprɪzn/(n): nhà tù- friendly /ˈfrendli/(a): thân thiện- carve /kɑːv/ (v): khắc, chạm- surprise /səˈpraɪz/(n): sự ngạc nhiên- hospitable /hɒˈspɪtəbl/(a): lòng hiếu khách- mailman /ˈmeɪlmæn/ (n): người đưa thư- include /ɪnˈkluːd/(v):...
GETTING STARTED. Work with a partner.(Hãy làm việc cùng bạn bên cạnh em.) 1. Match the names of the countries in the box with appropriate pictures / flags. (Hãy ghép tên các nước trong khung với tranh hoặc cờ thích hợp.)...
LISTEN AND READ.Click tại đây để nghe: Mrs. Smith: Hello.Mrs. Quyen: Sandra, it’s Quyen. I’m calling from Ha Noi.Mrs. Smith: Hello, Quyen. This is a nice surprise!Mrs. Quyen: Thanh and I are coming to San Francisco on Monday.Mrs. Smith: That’s wonderful! Would you like...
SPEAK.Work in pairs. Complete your itinerary. Use the brochures and flight information.(Hãy làm việc theo cặp. Hoàn thành lịch trình của em, sử dụng sách giới thiệu và thông tin về chuyến bay.)A: Where shall we stay?B: The Revere Hotel...
LISTEN.Click tại đây để nghe: Audio script:And here is today's weather forecast for the international traveler.1. Let's start with Sydney. It will be dry day in Sydney today, and windy. For the temperature, the low will be twenty and the high...
READ.Read these postcards from Mrs. Quyen to her children.(Hãy đọc những tấm bưu thiếp bà Quyên gửi về cho các con.)Click tại đây để nghe: Dịch bài:1. Bố mẹ đã đi bơi ở bờ biển Waikiki ngay khi bố mẹ đến...
WRITE.1. Complete the postcard Mrs. Quyen sent from the USA.(Hãy hoàn thành những tấm bưu thiếp bà Quyên gửi từ Mỹ về.)Dear Sally,We are having a wonderful time (1)______ the USA. The (2)_______ are friendly and the (3)_______ has been warm...
Language Focus        ● Past progressive        ● Past progressive with when and while        ● Progressive tenses with always1. Look at the pictures. Say what each person was doing at eight o’clock last night.(Hãy nhìn tranh...