Unit 12. Don’t ride your bike too fast!


UNIT 12. DON'T RIDE YOU BIKE TOO FAST!Bài 12. Đừng đi xe đạp quá nhanh! A. PRONUNCIATION (Phát âm)1. Mark the sentence intonation (↷). Then say the sentences aloud.Đánh dấu ngữ điệu câu. Sau đó đọc to các câu sau.KEY1. Don't...