Unit 12: Don’t ride your bike too fast!


NGỮ PHÁP1. Câu mệnh lệnh (hay yêu cầu)a)  Câu khẳng địnhCâu mệnh lệnh là câu bắt đầu bằng một động từ nguyên mẫu không "to", ở thể khẳng định có nghĩa là hãy làm điều gì đó phụ thuộc vào...
1. Look, listen and repeat (Nhìn, nghe và lặp lại)Click tại đây để nghe: a)  What are you doing, Mary? Bạn đang làm gì vậy Mary?I'm cutting the cabbage. Mình đang cắt cải bắp.b)   Don't play with the knife! You may...
1. Look, listen and repeat (Nhìn, nghe và lặp lại)Click tại đây để nghe: a)  Look. What are these children doing, class?Nhìn đây. Những đứa trẻ này đang làm gì vậy cả lớp?They're looking at the apples on the tree.Chúng nhìn...
1. Listen and repeat (Nghe và lặp lại)Click tại đây để nghe: 1. Don't play  with the knife! Đừng chơi với dao!OK, I won't.                                  Được rồi,...