Unit 12. LIFE ON OTHER PLANETS – Sự sống trên các hành tinh khác


PHONETICS1 Mark the stressed syllables then read the words aloud. Pay attention to the word stress.[ Đánh dấu âm tiết được nhấn mạnh và sau đó đọc to các từ lên. Chú ý đến trọng âm của từ ]Đáp án:2...
VOCABULARY AND GRAMMAR1 Solve the crossword puzzle.[ Giải ô chữ ]Đáp án: 1.Một ngôi sao ở trung tâm của hệ mặt trời: Mặt trời2. Một vệ tinh bằng đá quay quanh trái đất: mặt trăng3. Một sinh vật từ hành...
SPEAKING1 Rearrange the following sentences into the correct order to make a dialogue. Then practise it with your friend.[ Sắp xếp lại những câu sau theo trật tự đúng để tạo thành 1 bài đối thoại. Sau đó thực hành...
READING1 Read this story and fill ecah gap with a suitable word from the box[ Đọc câu chuyện này và điền vào chỗ trống với 1 từ thích hợp từ trong khung]Đáp án:1.named2. temperature3. surface4. underground5. dark6. spend7. smaller8. breatheDịch...
WRITING1 Rewrite the sentences in reported speech.[ Viết lại các câu dạng câu tường thuật]Đáp án:1.Sally thought residents from Venus had very big eyes and round faces.[ Sally nghĩ rằng những cư dân từ sao Kim có đôi mắt rất...