Unit 12. Robots – Người máy


PHONETICS1 Find the word having a different sound in the underlined part. Say them aloud.[ Tìm từ có phần được gạch chân khác vớ các từ còn lại. Đọc chúng to lên]Đáp án:1. D              2. C  ...
VOCABULARY AND GRAMMAR1 Match the verbs 1 - 5 to the phrases a - f.[ Nối các động từ 1 - 5 với các cụm từ a - f]Đáp án:1. f: rửa bát2. c: cắt hàng rào3. d: cho em bé ăn4. a:...
SPEAKING1 Look at these phrases a - h and put them into groups.[ Nhìn vào các cụm từ a - h và đặt chúng theo nhóm]Đáp án:Hỏi ý kiến:a. Bạn nghĩ gì về...?c. Còn bạn thì sao, (Nick)?f. Bạn có đồng ý...
READING1 Read the conversation between an interviewer and Dr Brown, a robot expert. Tick (✓) which sentences are true and (x) which sentences are false.[ Đọc bài đối thoại giữa người phỏng vấn và tiến sĩ Brown, một chuyên gia...
WRITING1 Look at these ideas about the year 2030. Write the sentences you think are true.[ Nhìn vào những ý tưởng này về năm 2030. Viết những câu bạn nghĩ là đúng]Đáp án:Vào năm 2030,Robot sẽ có thể làm tất cả việc nhà thay...