Unit 12: The Asian Games – Đại hội thể thao Châu Á


GRAMMARMệnh đề quan hệ rút gọn và lược bỏ đại từ quan hệTất cả chúng ta đều đã biết đến mệnh đề quan hệ. Nhưng đôi khi chúng ta nhầm lẫn giữa "mệnh đề quan hệ rút gọn” và "lược...
UNIT 12: THE ASIAN GAMESĐại hội thể thao châu Á1.aquatic sports (n) [ə'kwætik spɔ:ts]: thể thao dưới nước2. athletics (n) [æθ'letiks]: điền kinh3. decade (n)['dekeid]: thập kỷ (10 năm)4. enthusiasm (n) [in'θju:ziæzm]: sự hăng hái, nhiệt tình5. facility (n) [fə'siliti]:...
READING            Before you readWork with a partner. Discuss the following questions (Làm việc với một bạn học. Thảo luận các câu hỏi sau)1. How often are the Asian Games held?2. How many countries take part...
SPEAKINGTask 1. Work in pairs. Ask and answer questions about the Asian Games, using the information from the fable below. (Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời các câu hỏi về Đại hội Thể thao châu Á bằng cách...
LISTENINGBefore you listenWork with a partner. Look at the pictures and answer the questions. (Làm việc với một bạn học. Nhìn vào hình ảnh và trả lời các câu hỏi.)1. What are the names of these sports?2. Have you ever...
WRITINGSuppose Vietnam is going to host the coming Asian Games. Write a paragraph of about 120 words to describe the preparations for the Games using the cues given below.(Giả sử Việt Nam sẽ đăng cai tổ chức Đại hội Thể...
LANGUAGE FOCUS- Pronunciation: /str/ - /skr/ - /skw/- Grammar:+ Relative clauses (revision)+ Omission of relative pronounsTạm dịch: - Phát âm: /str/ - /skr/ - /skw/- Ngữ pháp: + Mệnh đề quan hệ (ôn tập)+ Lược bỏ đại từ quan hệ Pronunciation• Listen and repeat.(Nghe...