Unit 13: Festivals – Lễ hội


UNIT 13. FESTIVALSLễ hội- council /ˈkaʊnsl/(n): hội đồng- keen on /kiːn/ (v): duy trì- leader /ˈliːdə(r)/(n): người đứng đầu- pottery /ˈpɒtəri/(n): đồ gốm- to be fond of /fɒnd/: thích- pomegranate /ˈpɒmɪɡrænɪt/ (n): quả lựu- festival /ˈfestɪvl/(n): lễ hội- preparation /ˌprepəˈreɪʃn/(n):...
Tường thuật câu kểCâu tường thuật là câu thuật lại một cách gián tiếp lời của người khác. Muốn chuyển từ câu kế (statement) trực tiếp sang câu gián tiếp chúng ta phải xem xét một số vấn đề sau:*   ...
Ở bài 10. chúng ta đã học cách chuyển đổi câu chủ động sang câu bị động với thì hiện tại đơn và tương lai đơn. Ở bài này chúng ta học cách chuyển đổi câu chủ động sang câu...
LISTEN AND READ.Click tại đây để nghe: Liz: Thanks for inviting me to the rice-cooking festival, Ba.       Can you explain what is happening?Ba: Sure. There are three competitions: water-fetchins, fire-making and rice-cooking.Liz: Where does the water come from?Ba: There’s...
GETTING STARTED.Work with a partner. Where should these people go on their visits to Viet nam? Why?(Hãy làm việc cùng bạn bên cạnh và nói những người này nên đi đâu khi họ đến thăm Việt Nam. Tại sao?)1. Tom likes...
SPEAK.1. Work with a partner. Mrs. Quyen is talking to Lan about their preparations for Tet. Put their sentences in the correct order. Start like this:(Hãy làm việc với bạn bên cạnh. Bà Quyên đang nói chuyện với Lan về việc...
READ.Click tại đây để nghe:Christmas is an important festival in many countries around the world.The Christmas TreeOne Christmas Eve in the early 1500s, some people decorated a tree and put it in the market place in the Latvian city of...
LISTEN.1. Listen to the conversation and fill in the gaps.(Hãy nghe cuộc nói chuyện rồi điền vào chỗ trống.)Click tại đây để nghe: The Robinson family are making preparations for Tet.a. Mrs. Robinson wants_________ to go to the____________.b) Mrs. Robinson wants...
WRITE.1.  Use the information in the dialogue on page 121 to fill in the gaps in this report.(Sử dụng thông tin ở đoạn hội thoại trang 121 để điền vào chồ trống trong bản báo cáo này.)The Rice-cooking Festivalby Festival...
Language Focus       ● Passive form: be + past participle       ● Compound words: rice-cooking, fire-making, etc.       ● Reported speech1. Complete the sentences. Use the passive forms of the verbs in the box. Decide whether the...