Unit 13: Hobbies – Sở thích


B. LANGUAGE FOCUSExercise 1. Practise reading the following words, paying attention to the sounds /pt/, /bd/, /ps/, and/bz/.Thực hành đọc các từ sau, chú ý tới các âm /pt/, /bd/, /ps/ và /bz/. chipssnappedchopskeptrobbedkeepsgrabbedshipsbribesstabbedoptrobschoppedrubsclubsbribedExercise 2. Write the words in Exercise 1...
A READINGPart 1. Read the passage and choose the best option A, B, C or D to answer or complete each of the following questions.Đọc đoạn hội thoại sau và chọn đáp án đúng nhất để hoàn thành các câu...
D. SPEAKINGExercise 1. Read the questionnaire. Fill the blank and then practise speaking based on the information you have given.Đọc bảng hỏi sau. Điền vào chỗ trống rồi thực hành nói dựa trên các thông tin được cung cấp. Leisure Questionnaire1....
D. WRITINGExercise 1. Read the passage below. Note down the advantages and disadvantages of reading novels presented in it.Đọc đoạn văn sau. Chỉ ra những lợi ích và bất lợi của việc đọc tiểu thuyết.My hobby is reading novels. I...