Unit 13. The 22 nd Sea Games – Thế Vận hội Đông Nam Á lần thứ 22


A. READINGPart 1. Read the passage and decide whether the statements are true (T) or false (F).[ Đọc bài và quyết định những câu sau đây là đúng hay sai]“Singaporean table tennis players cannot win 6 or 7 gold medals at...
B. LANGUAGE FOCUSExercise 1.Practise reading these sentences. Make sure you link the words together (consonant + vowel) as shown.[ Thực hành đọc những câu sau. Đảm bạn nối các từ với nhau ( phụ âm + nguyên âm) như được...
C. SPEAKINGExercise 1.Ask and answer questions, using the information in the table.[ Hỏi và trả lời những câu hỏi, sử dụng những thông tin trong bảng]  Example:A: Where was Vietnam ranked at the 22nd SEA Games?B: It was ranked first.A: How...
D. WRITINGExercise 1. Finish each of the following sentences in such a way that it means the same as the sentence printed before it.[ Hoàn thành các câu sau đây theo cách mà có nghĩa giống với câu đã cho]  Example: If...