Unit 13 : The 22nd Sea Game – Đông Nam Á Vận Hội Lần Thứ 22


   GRAMMAR   Revision: DOUBLE COMPARISON   A. Để diễn tả sự thay đổi theo thời gian của sự kiện, chúng ta dùng so sánh kép (double comparative / comparison).   1. Tăng dần (Gradual increae)S + V + comparative and comparative   a....
UNIT 13: THE 22nd SEAGAMES[THẾ VẬN HỘI ĐÔNG NAM Á LẦN THỨ 22]- clear /klɪə(r)/ (v): nhảy qua- composed /kəm'pouz/ (a): gồm có; bao gồm- countryman /'kʌntrimən/ (n): người đồng hương- deal /diːl/ (n): sự thoả thuận- enthusiast /in'ju:ziỉst/ (n): người...
   READING❖   Before You Read (Trước khi đọc)Work in pairs. Look at the picture. Ask and answer the following questions.(Làm việc từng  đôi. Nhìn hình và trả lời những câu hỏi sau.)1. What event was it?2. Where do you think...
SPEAKINGTask 1: Work in pairs. Discuss and write the name of the sport under each symbol. Which sport(s) do you like / dislike? Give your reasons.(Làm việc từng đôi.Thảo luận và viết tên của môn thể thao dưới mỗi biểu...
LISTENING ❖ Before You Listen (Trước khi nghe)Work in pairs. Ask and answer the following questions.( Hỏi và trả lời các câu hỏi sau.)1. Look at the picture and say what sport it is. Do you like it? Why/Why not?2....
WRITINGTask 1: You are going to write a description of a football mach between your school’s team and one of your neighbouring schools’ teams. The following are the questions you have to answer when describing the match but they are...
LANGUAGE FOCUSPronunciationPractise reading these sentences. Make sure you link the words together as shown.(Thực hành đọc những câu này. Hãy chắc chắn rằng bạn liên kết các từ với nhau như thể hiện.) Click tại đây để nghe:   1. Look∪at these pictures.2....
TEST YOURSELF EI. LISTENINGListen to the text and write down the missing word or number. The first one has been done as an example. (Nghe đoạn văn và ghi lại từ hoặc số thiếu. Từ đầu tiên đã được làm...