Unit 13. What do you do in your free time?


UNIT 13. WHAT DO YOU DO IN YOUR FREE TIME?Bài 13. Bạn làm gì vào thời gian rảnh? A. PRONUNCIATION (Phát âm)1. Mark the sentence intonation (↷). Then say the sentences aloud.(Đánh ngữ điệu câu. Sau đó đọc to những câu này.)KEY1....