Unit 14 : Recreation – Sự giải trí


UNIT 14. RECREATIONGiải trí1.athletics /æθˈletɪks/ (n): điền kinh2. average /ˈævərɪdʒ/ (n): trung bình3. bricklaying /ˈbrɪkleɪɪŋ/(n): xây dựng4. campground /ˈkæmpɡraʊnd/(n): nơi cắm trại5. dirt bike /dɜːt - baɪk/: xe đạp địa hình6. entry qualification /ˈentri -/ˌkwɒlɪfɪˈkeɪʃn/: văn bằng nhập học7. fee...
GRAMMARPaired Conjunctions (Các cặp liên từ)-   Both... and (cả... và).-   Not only/but also (không, những... mà còn).-  Either... or (hoặc... hay là).-Neither... nor (cả... và... đều không).1. EITHER + DANH TỪ+ OR + DANH TỪKhi có 2 chủ từ nối...
READINGBefore you readWork in pairs. Which of the following leisure activities do you think. British people often do in their spare time?(Làm việc theo cặp. Các hoạt động giải trí nào sau đây bạn nghĩ rằng người dân Anh thường...
SPEAKINGTask 1. The following are some phrases that can be used to express agreement or disagreement. Put (A) beside an expression of agreement and (D) beside an expression of disagreement. (Sau đây là một số cụm từ có thể được...
LISTENINGBefore you listenWork in pairs. What can you see in the two pictures above? (Làm việc theo cặp. Những gì bạn có thể thấy trong hai bức tranh trên?)1. Where are these people?2. What are they doing?Hướng dẫn giải: Picture 1:  +...
WRITINGTask 1. Last weekend, class 11A2 went to Ba Vi for a camping holiday. Below are some of their activities during their two-day holiday. Match them with the correct pictures. (Cuối tuần trước, lớp 11A2 có một kì nghỉ cắm...
LANGUAGE FOCUS- Pronunciation: /ts/ - /dz/ - /tʃt/ - /dʒd/- Grammar:1. Conjunctions: both.... and, not only........... but also,either..... or, neither....... nor2. Cleft sentences in the passiveTạm dịch: - Phát âm: /ts/ - /dz/ - /tʃt/ - /dʒd/- Ngữ pháp: 1. Liên từ: cả...và,...
TEST YOURSELF EI. LISTENINGListen and complete the sentences. (Lắng nghe và hoàn thành câu.)Click tại đây để nghe:Questions1. Television brings                    from around the world into millions of homes.2. A person sitting in his...