Unit 14. What happened in the story?


UNIT 14. WHAT HAPPENED IN THE STORY?Bài 14. Đã có gì xảy ra trong truyện? A. PRONUNCIATION (Phát âm)1. Mark the sentence intonation (). Then say the sentences aloud.(Đánh ngữ điệu câu. Sau đó đọc to các câu này)KEYWhat happened in...