Unit 14: What Happened In The Story?


1. Hỏi đáp về diễn biến câu truyện xảy ra thế nàoKhi chúng ta muốn hỏi ai đó về một câu truyện gì đó đã xảy ra thế nào. Chúng ta có thể sử dụng cấu trúc sau:What happened In...
1. Look, listen and repeat (Nhìn, nghe và lặp lại)Click tại đây để nghe: a)  Watermelons are so delicious!Dưa hấu thật ngon tuyệt!We have a Vietnamese story about watermelons called The St of Mai An Tiem.Chúng ta có một câu truyện...
1. Look, listen and read (Nhìn, nghe và lặp lại)Click tại đây để nghe: a)   What are you doing, Linda?Bạn đang làm gì vậy Linda?I'm reading The Golden storfruit Tree.Mình đang đọc Ăn khế trả vàng.b)  Oh, I read it last...
1. Listen and repeat (Nghe và lặp lại)Click tại đây để nghe: What happened in the story?Chuyện gì xảy ra trong câu truyện?First, King Hung ordered Mai An Tiem and his family to live on an island. Đầu tiên, vua Hùng ra...