Unit 14: Wonders of the world – Kì quan của thế giới


SPEAK.1. Think of 10 famous places. You may use the names of places listed in the box or you can use your own ideas. Write a Yes/No question about each place. Ask and answer the questions with a partner.(Hãy nghĩ...
LISTEN.Click tại đây để nghe:There are four mistakes in this advertisement. Listen to the tape. Correct the mistakes and copy the paragraph into your exercise book.(Có 4 lỗi trong bài quảng cáo này. Em hãy nghe băng và sửa lại...
READ.Click tại đây để nghe: Centuries ago in Ancient Greece, a man by the name of Antipater of Sidon compiled a list of what he thought were the seven wonders of the world. The seven included the Hanging Gardens of Babylon...
1.Complete the letter Tim sent to Hoa about his trip to the Grand Canyon. Insert the letters of the missing sentences.(Hoàn thành bức thư Tim gửi cho Hoa kể về chuyến đi Grand Canyon bằng cách điền những câu còn...
Language Focus        ● Passive forms        ● Indirect question with if and whether        ● Question words before to - infinitive        ● verb + to - infinitive1. Complete the sentences....
Câu tường thuật loại câu hỏi Có hay Không (Yes - No questions) có dạng sau:       aked (+ O) S +  wanted to known        +   if/ whether + S + V          wonderedVí...
UNIT 14. WONDERS OF THE WORLDKì quan của thế giới- construct /kənˈstrʌkt/ (v): kiến trúc- stonehenge (n): tượng đài kỉ niệm bằng đá- reach /riːtʃ/(v): đạt đến- pyramid /ˈpɪrəmɪd/(n): kim tự tháp- design /dɪˈzaɪn/(v): thiết kế- opera house /ˈɒprə/(n): nhà hòa nhạc Opera-...
LISTEN AND READ.Click tại đây để nghe:  Dịch bài:Hoa: Mình đang chán đây. Chơi trò gì đi.Nhi: Chơi gì bây giờ?Nga: Chúng mình có thể chơi trò "Hai mươi câu hỏi”.Nhi: Trò chơi gì thế? Mình không biết chơi.Nga: Đó là...
GETTING STARTED.Match the names of these famous world landmarks to the correct pictures.(Ghép tên những địa danh nổi tiếng thế giới đúng với những bức tranh.)Hướng dẫn giải:a. The Pyramidsb. Sydney Opera Housec. StonehengeTạm dịch:a. Kim tự thápb. Nhà hát Opera Sydneyc....