Unit 15: Computers – Máy vi tính


Các em hãy xem lại cấu tạo và cách dùng của thì hiện tại hoàn thành với for và since ờ bài 7.Bây giờ chúng ta học thêm một cách dùng nữa của thì hiện tại hoàn thành với already...
UNIT 15. COMPUTERSMáy tính- have access /ˈækses/(v): truy cập- computer /kəmˈpjuːtə(r)/ (n): máy vi tính- requirement /rɪˈkwaɪəmənt/(n): sự yêu cầu- printer /ˈprɪntə(r)/(n): máy in- campus /ˈkæmpəs/(n): ký túc xá- turn on (v): bật lên- restrict /rɪˈstrɪkt/(v): giới hạn, hạn chế-...
READ.Click tại đây để nghe: A new university without a library has recently opened in the USA. All the information normally found in a library is now stored in the university’s computers. Without leaving their computers, users can send messages and...
LISTEN AND READ.Click tại đây để nghe: Nam:      Dad, the printer isn’t working.Mr Nhat: It is new. There shouldn’t be anything wrong with it. Have you turned it on yet?Nam:      Yes, I have already done it.Mr Nhat: Have...
GETTING STARTED.Work with your partner. Make a list of how computers can help us.(Hãy làm việc với bạn bên cạnh liệt kê những việc máy vi tính có thể giúp chúng ta.)-  Computers save time.---Hướng dẫn giải:-      Computers save time.-     ...
SPEAK.1. Work with a partner. Look at the table and the pictures. Take turns to express and respond to opinions about the activities in the pictures.(Hãy làm việc với bạn bên cạnh, nhìn vào bảng và những bức tranh sau....
LISTEN.Click tại đây để nghe: Copy the flow chart into your exercise book. Then listen and complete it(Hãy vẽ sơ đồ vào vở bài tập sau đó nghe và hoàn thành nó.)Hướng dẫn giải:a. Do you have the correct change?b. Yes.c....
WRITE.1. Match the words with the numbers in the picture.(Ghép các từ cho sẵn với các con số trong bức tranh.)Hướng dẫn giải:a) 6. paper input trayb) 1. monitor screenc) 4. power buttond) 2. icone) 3. output pathf) 5. paperTạm...
Language Focus       ● Present perfect with yet and already       ● Comparision of present and past simple1. Ba's mother has just been back from the market. She wanted him to do some housework while she was at...