Unit 15: Space conquest – Chinh phục không gian


A. READINGPart 1. Read the passage and choose the best option A, B, C or D to indicate the correct answer to each of the following questions.Đọc đoạn văn để chọn đáp án đúng nhất cho mỗi câu hỏi sau. When...
Exercise 1.A. Below are the transcriptions of some words. Write the orthographic forms of the wordsDưới đây là phiên âm của 1 số từ. Hãy viết từ đó ra.  Example: /ai' die/ —> idea1. / ,ʌndə'stænd/2. /ri'maind/3. /tenθ/4. /'pə:snz/5. /ə't∫i:vmənt/6. /im'pɔ:tənt/7....
SPEAKING Talk about the milestones in China’s space programme, using the information in the table below.Nói về các cột mốc trong chương trình không gian của Trung Quốc, sử dụng thông tin trong bảng dưới đây.October 8th, 1956Open 1sl Institute...
D. WRITINGWrite a biography of Ricky Martin, a famous American pop singer, using the prompts given.Viết 1 bài tiểu sử về Ricky Martin, 1 ca six nhạc pop nổi tiếng của Mỹ, sử dụng các gợi ý sau.born / 24th...