Unit 15. What would you like to be in the future?


UNIT 15. WHAT WOULD YOU LIKE TO BE IN THE FUTURE?Bài 15. Bạn muốn làm gì trong tương lai? A. PRONUNCIATION (Phát âm)1. Mark the sentence intonation (↷). Then say the sentences aloud.(Đánh ngữ điệu câu. Sau đó đọc to các...