Unit 15: What Would You Like To Be In The Future?


1. Hỏi đáp ai đó muốn làm gì trong tương laiKhi muốn hỏi ai đó muốn trở thành gì trong tương lai, chúng ta có thể sử dụng Cấu trúc sau:What + would + s + like to be in...
1. Look, listen and repeat (Nhìn, nghe và lặp lại)Click tại đây để nghe: a)  What would you like to be in the future, Tony?Bạn muốn trở thành gì trong trong tương lai vậy Tony?I'd like to be a pilot.Tôi muốn...
1. Look, listen and repeat (Nhìn, nghe và lặp lại)Click tại đây để nghe: a)  What would you like to be in the future, Mai?Bạn muốn trở thành gì trong tương lai vậy Mai?I'd like to be a writer.Tôi muốn trở...
1. Listen and repeat (Nghe và lặp lại)Click tại đây để nghe: 1. What would you like to be in the future? Bạn muốn trở thành gì trong tương lai?I'd like to be a nurse.Tôi muốn trở thành y tá.2. Why would you...