Unit 15 : Women In Society – Phụ Nữ Trong Xã Hội


UNIT 15: WOMEN IN SOCIETY[PHỤ NỮ TRONG XÃ HỘI]- age of enlightenment /eɪdʒ -əv -/ɪnˈlaɪtnmənt /:thời đại khai sáng- child-bearing /'t∫aild,beərɪŋ/ (n): việc sinh con - deep-seated /di:p'si:tid/(a): ăn sâu, lâu đời- discriminate /dis'krimineit/(v): phân biệt đối xử- home-making (n): công...
READING ❖ Before You Read (Trước khi đọc)Work in pairs. Look at the pictures and answer the questions that follow.(Làm việc từng đôi. Nhìn vào các hình và trả lời câu hỏi kèm theo.)1. How many roles does this woman...
SPEAKINGTask 1: Study the expressions and practise saying them aloud.(Học nhứng cụm từ và thực hành nói to  chúng) Giving your opinionI think.../1 believe.../ In my opinion, point of view,.../As I see it,... StronglyagreeingI quite agree./ I agree with you...
LISTENING❖   Before You Listen (Trước khi nghe)Work in pairs. Answer the following question.Is the life of a city woman easier than that of a village woman nowadays? What is your point of view? Why?(Làm việc từng đôi. Trả lời câu...
WRITINGDescribing a chart (Mô tả đồ  thị)Task 1: Work in pairs. The chart below shows the average hours of housework per week by people of difficult sexes and with different marital status in Fantasia. Look at the chart then answer  the questions...
LANGUAGE FOCUSIntonation (Ngữ điệu)Practise reading the following sentences with the rising tune.(Thực hành đọc các câu sau đây với ngữ điệu tăng.)Click tại đây để nghe:  1. Did you have a good holiday?2. Must you go now?3. Shall I bring some...