Unit 16: Inventions – Các phát minh


UNIT 16. INVENTIONSCác phát minh- microphone /ˈmaɪkrəfəʊn/(n): mi crô- X-ray /reɪ/(n): tia X- loudspeaker /ˌlaʊdˈspiːkə(r)/(n): loa phóng thanh- papyrus /pəˈpaɪrəs/(n): cây cói giấy, giấy cói- helicopter /ˈhelɪkɒptə(r)/(n): máy bay lên thẳng- pulp /pʌlp/(n): bột giấy- laser /ˈleɪzə(r)/(n): tia la de-...
LISTEN AND READ.1. Practice the dialogue with a partner.(Hãy luyện tập hội thoại với bạn em.)Click tại đây để nghe: Tim Jones, Hoa’s American pen pal is visiting a chocolate factory with his class and his teacher, Mrs. Allen. Mr. Roberts,...
GETTING STARTED.Match these stages in the development of paper with the correct pictures.(Hãy ghép các giai đoạn phát triển của giấy đúng với những bức tranh sau.)A. Five thousand years ago, the Egyptians wrote on a plant called papyrus.B. A Chinese...
SPEAK.1. Work with a partner. Student A looks at the table next page. Student B looks at the table at the end of this unit (page 156). Ask and answer questions to fill in the missing information in your tables.(Hãy...
READ.Click tại đây để nghe: Read the following poem about inventions.(Đọc bài thơ sau về các phát minh.)Dịch bài:1. Hãy nhìn xem hôm nay tôi đã mua gì ở thị trấn    Những thứ mới nhất    Một lò vi ba kêu be-doom!   ...
LISTEN.Click tại đây để nghe: 1. Listen and fill in the gaps in these sentences.(Nghe và điền vào chỗ trống trong những câu sau đây.)a)  Papermaking is a (1)_______ process.b)  The procedure is almost the (2) _____ as it was (3) ________ years...
WRITE.1. Fill in each gap with one of these sequence markers to describe the procedure of papermaking.(Điền vào mỗi chỗ trống bằng từ nối để mô tả quy trình sản xuất giấy.)first        then (2)      ...
Language Focus        ● Passive forms        ● Sequence markers1. Change the sentences from the active into the passive.(Chuyển câu chủ động sang câu bị động.)Example:     Miss Lien wrote the letter.=> The letter was written by Miss...