Unit 16 : The Associantion Of Southeast Asian Nations – Hiệp H…


 UNIT 16: THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS[ HIỆP HỘI CÁC QUỐC GIA ĐÔNG NAM Á]- accelerate /ək'seləreit/ (v): thúc đẩy,đẩy nhanh- Buddhism /'budizm/(n): đạo Phật- Catholicism /kə'ɔlisizm/(n): đạo Thiên chúa- christianity/ˌkrɪstiˈænəti/(n): đạo Cơ- đốc- Islam /iz'lɑ:m; 'islɑ:m/ (n): đạo...
   GRAMMAR   ADVERB CLAUSES of TIME   (Mệnh đề trạng từ chỉ thời gian)   A. Liên từ (Conjunctions) Mệnh đề trạng từ chỉ thời gian thường được giới thiệu hởi những liên từ như: when, before, after, us. while, since, until,...
READING ❖   Before You Read (Trước khi đọc)Work in pairs. Ask and answer the following questions.(Làm việc từng đôi. Hỏi và trả lời câu hỏi sau)1. What does ASEAN stan for?2. When did Vietnam join association?Hướng dẫn giải:1. It stands...
SPEAKINGTask 1: Work in pairs. Discuss and write down the name of the country and its capital under each national flag.(Làm việc từng đôi. Thảo luận và viết tên của quốc gia và thủ đô dưới mỗi quốc kì.) Hướng dẫn...
LISTENING❖   Before You ListenWork ill pairs. Ask and answer the following questions: Which ASEAN countries use English as a second language?(Làm việc từng đôi. Hỏi và trả lời câu hỏi “những quốc gia nào của ASEAN dùng tiếng Anh như...
WRITINGTask 1: Complete the letter of recommendation with the missing sentences in the box.(Điền lá thư  giới thiệu với những câu thiếu trong khung.) I’m sure you will have a wonderful time here in Ha Long Bay.I would like to...
LANGUAGE FOCUSIntonation: The rising-falling tune (Ngữ điệu lên xuống)Click tại đây để nghe: Practise reading these sentence with rising-falling tone. Notice that prominent words are in capital leters(Thực hành đọc những câu này với giai điệu rơi xuống. Lưu ý rằng...
TEST YOURSELF FI. LISTENINGListen and fill in the blanks with the information you hear.(Nghe và điền chỗ trống với thông tin em nghe.)Click tại đây để nghe: QuestionUNESCO stands for the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. It was established...