Unit 16: The wonders of the world – Các kì quan của thế giới


UNIT 16. WONDER OF THE WORLDCác kì quan của thể giới1. base (n) [beis]: nền móng2. block (n)[blɔk]: khối3. burial (n) ['beriəl]: sự mai táng4. chamber (n) ['t∫eimbə]: buồng, phòng5. circumstance (n) ['sə:kəmstəns]: tình huống6. construction (n) [kən'strʌk∫n]: công trình; sự xây dựng...
GRAMMARCấu trúc: It is said that…được dùng để tường thuật hay đưa tin tức. Ta có thể dùng cấu trúc tương tự với một số động từ như: thought (nghĩ); believed (tin rằng); considered (xem xét, cho là); reported (báo...
READINGBefore you readBelow are two famous man-made wonders of the world. Look at them and answer the questions.(Dưới đây là hai kì quan nhân tạo nổi tiếng. Nhìn vào chúng và trả lời các câu hỏi.)1. Can you name these...
SPEAKINGTask 1. The sentences below all appear in the reading passage. Work in pairs. Which sentences express facts (F) and which ones, opinions (O)? Put a tick (✓) in the right column. (Các câu dưới đều xuất hiện trong bài đọc. Làm...
LISTENINGBefore you listenLook at the picture and answer the question that follow.(Nhìn vào bức ảnh và trả lời câu hỏi theo sau.)1. What can you see in the picture?2. Where do you think it is?3. When did you think it...
WRITINGBelow are some notes made by a visitor to the Ponagar Cham Towers in Nha Trang. Use her/ his notes to write a report on the visit.(Dưới đây là một số ghi chép của một khách thăm Tháp Chàm Ponagar...
LANGUAGE FOCUS- Pronunciation: /ft/ - /vd/ - /fs/ - /vz/- Grammar:1. It is said that...2. People say that...Tạm dịch: - Phát âm: /ft/ - /vd/ - /fs/ - /vz/- Ngữ pháp: 1. It is said that...2. People say that...Pronunciation Listen and repeat.(Nghe và lặp...
TEST YOURSELF FI. LISTENINGListen to the passage about Man in Space and decide whether the statements are True (T) or False (F).(Nghe đoạn văn về Người trong vũ trụ và quyết định việc các báo cáo đúng (T) hoặc sai...