Unit 16. Where’s the post office?


UNIT 16. WHERE'S THE POST OFFICE?Bài 16. Bưu điện ở đâu? A. PRONUNCIATION (Phát âm)1. Mark the sentence intonation (↷). Then say the sentences aloud.(Đánh ngữ điệu câu. Sau đó đọc to những câu này)  KEY1. Where's the supermarket? ↷ It's opposite the museum. ↷Siêu thị...