Unit 16: Where’s The Post Office?


1. Hỏi đườngKhi muốn hỏi ai đó về đường đi, chúng ta có thể sử dụng mẫu câu sau đây:              Excuse me, where’s the + danh từ chỉ nơi chốn?Xin lồi (Phiền bạn), (cho tôi biết)... ở đây?Can you show me...
1. Look, listen and repeat (Nhìn, nghe và lặp lại)Click tại đây để nghe: a)  Excuse me, where's the park, please?Xin lỗi, vui lòng cho hỏi công viên ở đâu ạ?Go straight ahead. It's at the end of the street.Đi thẳng về phía...
1 Look, listen and repeat (Nhìn, nghe và lặp lại)Click tại đây để nghe: a)   How can we get to the zoo, Nam?Chúng ta có thể đến sở thú bằng có cách nào vậy Nam?You can take a bus. Các bạn...
1. Listen and repeat (Nghe và lặp lại)Click tại đây để nghe: 1. Where's the post office?                                 Bưu điện ở đâu?It's opposite the stadium.    ...