Unit 17. What would you like to eat?


UNIT 17. WHAT WOULD YOU LIKE TO EAT?Bài 17. Bạn muốn ăn gì? A. PRONUNCIATION (Phát âm)1. Mark the sentence intonation (↷). Then say the sentences aloud.(Đánh dấu ngữ điệu câu. Sau đó đọc to các câu này)KEY1. What would you like...