Unit 17: What Would You Like To Eat?


NGỮ PHÁP1. Hỏi đáp ai đó muốn ăn/uống gìKhi muốn hỏi ai đó muốn ăn/uống gì, chúng ta có thể sử dụng cấu trúc sau:What + would + s + like to eat/drink?... muốn ăn/uống gì? s + would +...
1. Look, listen and repeat (Nhìn, nghe và lặp lại)Click tại đây để nghe: a)   Can I help you?Tôi có thể giúp gì cho cháu?Yes. I'd like some rice with fish, please.Dạ. Vui lòng cho cháu một ít cơm với cá.b) ...
1. Look, listen and repeat (Nhìn, nghe và lặp lại)Click tại đây để nghe: a)  The apples look very fresh. Những quả táo trông rất tươi.I like apples                           ...
1. Listen and repeat (Nghe và lặp lại)Click tại đây để nghe: 1. What would you like to eat? Bạn muốn ăn gì?I'd like a banana,  please. Vui lòng cho tôi một quả chuối2. What would you like to drink? Bạn muốn uống gì?I'd like...