Unit 18. What will the weather be like tomorrow?


UNIT 18. WHAT WILL THE WEATHER BE LIKE TOMORROW?Bài 18. Thời tiết ngày mai thế nào? A. PRONUNCIATION (Phát âm)1. Mark the sentence intonation (↷). Then say the sentences aloud.(Đánh dấu ngữ điệu câu. Sau đó đọc to các câu này)KEY1. What...