Unit 18: What Will The Weather Be Like Tomorrow?


NGỮ PHÁP1. Hỏi đáp về thời tiết ở tương laiKhi muốn hỏi và trả lời về thời tiết sẽ thế nào ở thời điểm tương lai, người ta thường dùng kèm với một trạng từ chỉ thời gian ở tương...
1. Look, listen and repeat (Nhìn, nghe và lặp lại)Click tại đây để nghe: a)   Good evening and welcome to the weather forecast. Let's take a look at the weather today.Xin chào buổi tối và chào đón các bạn đến với...
1. Look, listen and repeat (Nhìn, nghe và lặp lại)Click tại đây để nghe: a)   It's so hot today! Is it always like this in summer, Nam?Trời hôm nay quá nóng! Có phải trời thường như thế vào mùa hè không...
1. Listen and repeat (Nghe và lặp lại)Click tại đây để nghe: 1. What will the weather be like tomorrow? Thời tiết sẽ thế nào vào ngày mai?It will be hot and sunny.Trời sẽ nóng và có nắng.2. What's spring like in...