Unit 19. Which place would you like to visit?


UNIT 19. WHICH PLACE WOULD YOU LIKE TO VISIT?Bài 19. Bạn muốn đi thăm nơi nào? A. PRONUNCIATION (Phát âm)1. Mark the sentence intonation (↷ or ). Then say the sentences aloud.(Đánh dấu ngữ điệu câu. Sau đó đọc to các câu này.)  KEY1....