Unit 19: Which Place Would You Like To Visit?


ll. NGỮ PHÁP1. Hỏi đáp ai đó muốn viếng thăm nơi nào (hai nơi trở lên)Khi chúng ta muốn hỏi đáp ai đó muốn viếng thăm nơi nào đó (thường đưa ra nhiều hơn hai nơi để lựa chọn), chúng ta...
1. Look, listen and repeat (Nhìn, nghe và lặp lại)Click tại đây để nghe: a)  The weather is beautiful in Ha Noi today.Hôm nay thời tiết đẹp ở Hà Nội.Yes, it is. Vâng, đúng rồi.b;would you like to go somewhere, Tom?Bạn...
1. Look, listen and repeat (Nhìn, nghe và lặp lại)Click tại đây để nghe: a)  What did you do yesterday? Ngày hôm qua bạn đã làm gì?I visited Tran Quoc Pagoda. Mình đã viếng chùa Trấn Quốc.b)  Where is it? Nó ở...
1.:Listen and repeat (Nghe và lặp lại)Click tại đây để nghe: 1. Which place would you like to visit. Trang Tien Bridge or Thien Mu Pagoda? Bạn muốn viếng nơi nào, cầu Tràng Tiền hay chùa Thiên Mụ2. I'd like to visit Thien Mu...