Unit 2: At school – Ở trường học


A. COME IN1. Match the words in column A with the words in column B. Then write them down.Nối từ ở cột A với từ ở cột B. Sau đó viết chúng xuống bên dướiABComeSitOpenStandCloseyour bookupinyour bookdown  a).........................       ...
B. WHERE DO YOU LIVE?1. Sing the song of ABC. - Hát bài hát ABCA B C D E F G   H I J K L M N O P   Q R S and T U V   W and X...
C. MY SCHOOL1. What is this in English? - Trong tiếng Anh những vật này được gọi là gì? Đáp án:b) ruler             e) eraser                  h) doors     ...