Unit 2: Cultural Diversity – Tính đa dạng văn hóa


UNIT 2. CULTURAL DIVERSITY [ TÌNH ĐA DẠNG VĂN HÓA]- attract /əˈtrækt/ (v): thu hút- contractual /kənˈtræktʃuəl/ (a): bằng khế ước - bride /braɪd/ (n): cô dâu- groom /ɡruːm/ (n): chú rễ- on the other hand: mặt khác- develop /di'veləp/ (v): phát triển- suppose /sə'pouz/...
READINGBefore you read (Trước khi đọc)Work in pairs. Discuss the question: Which of the following factors is the most important for a happy life? Why?(Thảo luận câu hỏi: Những yếu tố nào sau đây là quan trọng nhất cho cuộc sống hạnh...
   SPEAKINGTask 1: Work in pairs. Express your point of view upon the following ideas, using the words or expressions in the box. (Làm việc từng đôi. Trình bày quan điểm của em về những ý tưởng sau, dùng những...
LISTENING❖ Before You Listen (Trước khi nghe)Work with a partner. Discuss the following questions.(Làm việc với một bạn cùng học. Thảo luận những câu hỏi sau.)1. Have you ever attended a wedding ceremony?2. What do the bride and the groom usually do at...
WRITINGTask 1: You are going to write about the conical leaf hat or the “ nón lá”, a symbol of Vietnamese culture. Look at the picture below. Find the Vietnamese equivalents for the English words.(Em sẽ viết về “nón lá", một...
LANGUAGE FOCUSPronunciation (Ngữ âm)Listen and repeat (Nghe và nhắc lại)Click tại đây để nghe:  / t // d // id / walkedexplainedwanted knockedphonedarrested jumpedrainedstarted helpedarrivedmended missedinvolveddecided  Practise reading these sentences. (Thực hành đọc các câu sau)Click tại đây để nghe: 1. She...