Unit 2. I always get up early. How about you?


Unit 2.  I always get up early. How about you?Bài 2. Tớ luôn ngủ dậy sớm. Còn bạn thì sao?A. PRONUNCIATION- Cách phát âm1. Mark the stress (') on the words. Then say the words aloud(Đánh dấu trọng âm (')...