Unit 2: I Always Get Up Early. How About You?


1. Cách sử dụng các trạng từ chỉ mức độ thường xuyên(Adverbs of Frequency)Thường thì những trạng từ này bổ nghĩa cho động từ, cho chúng ta biết hành động đó diễn ra với mức độ thường xuyên thế nào....
1. Look, listen and repeat (Nhìn, nghe và lặp lại)Click tại đây để nghe:a)  Hi, Quan! You're up early!Hi, Tom. Yes, I always get up early. How about you?b) Me too. I get up early and I always have a big breakfast...
1. Look, listen, and repeat (Nhìn, nghe và lặp lại)Click tại đây để nghe:a) What are you doing, Linda? I'm surfing the Internet.            b) What are you looking for?          I'm looking for some information.c)  What kind of information are you looking for?It's for my...
1. Listen and repeat (Nghe và lặp lại)Click tại đây để nghe:'always             I 'always get up early.'usually              I ’usually have dinner at home.'often                ...