Unit 2: LIFE IN THE COUNTRY SIDE – Cuộc Sống Ở Nông Thôn


A. Phonetics - Ngữ âm1.a. Write a word under each picture. All the words should contain /bl/ or /cl/.Viết một từ bên dưới mỗi bức tranh. Tất cả các từ nên bao gồm /bl/ hoặc /cl/. *b. Put the words into the right...
B. Vocabulary & Grammar - Từ vựng & Ngữ pháp1. Verbs and nouns that go together. In each box, circle one noun which does not go with the verb.Động từ và danh từ đi với nhau. Trong mỗi ôm khoanh...
C. Speaking - Nói1.a. Say the definitỉons and match them with the correct words.Nói định nghĩa và nối chúng với từ đúng.b. Make complete defỉnitions from the information in 1 a and practise saying them aloud.Làm những định nghĩa hoàn...
D. Reading - Đọc1. Read the passage and do the tasks that follow.Đọc bài viết và làm theo yêu cầu sau đó.MY VILLAGE1. ___________I live in a village by the Mekong River. Every day, like most of my friends, I...
E. Writing - Viết1. Rewrite the following sentences without changing their original meanings use the right comparative form of the adverbs in brackets.Viết lại các câu sau mà không thay đổi nghĩa gốc, dùng những trạng từ ở trong ngoặc...