Unit 2: Life in the countryside – Cuộc sống ở miền quê


COMPARATIVE ADJECTIVES (Tính từ so sánh)Cấu trúc so sánh hơn: Khi so sánh, ta thường đem tính từ hoặc trạng từ ra làm đối tượng để so sánh.1) Công thức với tính từ/trạng từ ngắn: Tính từ/trạng từ ngắn là tính...
UNIT 2. LIFE IN THE COUNTRYSIDECuộc sống ở vùng quê1 beehive (n) /biːhaɪv/: tổ ong2 brave (adj) /breɪv/: can đảm3 buffalo-drawn cart (n) /ˈbʌfələʊ-drɔːn kɑːt/: xe trâu kéo4 cattle (n) /ˈkætl/: gia súc5 collect (v) /kəˈlekt/: thu gom, lấy6 convenient...
It's harvest time (Đến thời gian thu hoạch rồi)1. Listen and read. (Nghe và đọc)Click tại đây để nghe:Tạm dịch:Nguyên: Nguyên đang nói đây.Nick: Chào Nguyên, bạn ở đây thế nào rồi?Nguyên: Chào Nick! À, thú vị hơn mình mong đợi đấy.Nick:...
1. Listen and repeat the words. (Nghe và lặp lại các từ.)Click tại đây để nghe:Tạm dịch:1.  chậm2. đầy màu sắc3. thân thiện4. chăm chỉ5. can đảm6. buồn chán7. bất tiện8. rộng lớn, bát ngát9. yên tĩnh, thanh thản10. thuộc về du mục2. Put...
1. Complete the passage below with a suitable comparative form of the adjectives provided. (Hoàn thành đoạn văn bên dưới với 1 hình thức so sánh phù hợp của tính từ được cho.)Hướng dẫn giải:0. good         ...
1. Read the posts on "Holidays in the Countryside". (Đọc những bài về “Những kỳ nghỉ ở miền quê”)Tạm dịch:Có thật nhiều không gian! Chúng ta có thể chạy quanh những cánh đồng và hét lớn mà không gây phiền hà...
1. Quickly read the passage and choose the most suitable heading A, B, or C for each paragraph. (Đọc nhanh đoạn văn và chọn tựa đề thích hợp A, B hoặc C cho mỗi đoạn văn.)Hướng dẫn giải:1. B. The importance...
1. Listen to a boy talking about changes in his village and tick (✓) the changes he mentions. (Nghe một cậu con trai nói về những thay đổi trong làng này và đánh dấu (✓) những thay đổi mà cậu ây...
1. Use the words and phrases in the box to describe the pictures. Some words/ phrases may be used for more than one picture. (Sử dụng những từ và cụm từ trong khung để miêu tả hình ảnh. Vài từ/...
I LOVE COUNTRYSIDE (TÔI YÊU MIỀN QUÊ)Work in groups of four or five. Take turns to draw a group picture of a place you would like to live in the countryside. Then make a list of: (Làm theo nhóm 4...