Unit 2: Making arrangements – Sắp xếp


Trạng ngữ chỉ nơi chốn - Adverbs of placeDưới đây là các trạng ngữ chi nơi chốn mà em gặp trong bài: here (ở đây/ tại nơi này), there (đằng kia/ nơi đó/ tại chỗ kia), inside (ờ trong), outside...
“be going to-infinitive”: được dùng để chỉ dự định tương lai.Vỉ dụ:1. We’re going to spend our holiday in Nha Trang this year.Năm nay chủng tôi định đi nghỉ ở Nha Trang.2. Man' is going to buy a new dress.Mary định...
UNIT 2. MAKING ARRANGEMENTSSắp xếp- rackets /ˈrækɪt/(n): vợt (bóng bàn, cầu lông)- fax machine /fæks - məˈʃiːn/(n): máy FAX- fishing rod /ˈfɪʃɪŋ - rɒd/(n): cần câu- mobile phone /ˈməʊbaɪl - fəʊn/ (n): điện thoại di động- hide and seek /haɪd -...
GETTING STARTED.Match each object with its name. (Hãy nối vật với tên gọi của nó.)a fax machine                        an address book                     ...
LISTEN AND READ.Click tại đây để nghe: Hoa: 3 847 329Nga: Can I speak to Hoa, please? This is Nga.Hoa: Hello, Nga.Nga: I’m going to see the movie Dream City at 6.45 this evening. Would you like to come?Hoa: Of course,...
SPEAK.1. Put the sentences below in the correct order to make a complete conversation. (Hãy sắp xếp những câu dưới đây thành hội thoại hoàn chỉnh.)a)   I’m fine. I’m going to a pop concert at the City Concert Center tonight. Would you...
READ.Click tại đây để nghe: On March 3, 1847. Alexander Graham Bell was born in Edinburgh. He was a Scotsman although he later emigrated, first to Canada and then to the USA in the 1870s.In America, he worked with deaf-mutes at...
LISTEN.Listen to the telephone conversation. Fill in the missing information. (Nghe hội thoại qua điện thoại sau rồi điền vào thông tin còn thiếu.)Click tại đây để nghe: Hướng dẫn giải: KINGSTON JUNIOR HIGH SCHOOLDATE: Tuesday          Time:...
WRITE.1. Read The message. Then fill in the gaps in the passage that follows with the information. (Hãy đọc lời nhắn dưới đây rồi điền thông tin vào chỗ trống ở đoạn văn bên dưới:)A customer (1) _______ the Thang...
LANGUAGE FOUCS       ● Talk about intentions with be going to       ● Adverbs of place1. Work with a partner. Say what the people are going to do. Follow the example sentence. (Em hãy làm việc với bạn bên cạnh, nói xem...