Unit 2: My home


GRAMMAR (NGỮ PHÁP)1. Khi muôn trình bày về sự tồn tại (không tồn tại) của vật gì một cách tự nhiên, ta dùng cấu trúc:There is... = There’s... (Có...)There isn’t... (Không có...)There are.. = There’re... (Có...)There aren’t... (Không có...)Ta dùng there...
UNIT 2. MY HOMEGia đình của tôi- town house /ˈtaʊn ˌhaʊs/ (n): nhà phố- country house /ˌkʌn.tri ˈhaʊs/ (n): nhà ở nông thôn- villa /ˈvɪl.ə/ (n): biệt thự- stilt house /stɪltsˌhaʊs / (n): nhà sàn- apartment  /əˈpɑːrt.mənt/ (n): căn hộ- living room /ˈlɪv.ɪŋ ˌruːm/ (n): phòng khách-...
1. Listen and read(Nghe và đọc.)Click tại đây để nghe:Tạm dịch:Mi: Wow. Căn phòng đó trông thật lớn, Nick à. Mình có thể thấy có một ti vi phía sau cậu.Nick: Ừ, mình đang ở trong phòng khách. Cậu có...
1. Look at the house below. Name the rooms of the house. (Nhìn vào ngôi nhà bên dưới. Đặt tên các phòng trong nhà.) Hướng dẫn giải:a. living room     b. bedroom  c. attic           d. bathroom e. kitchen       ...
1. Write is or are.(Viết “is” hay “are”.)Hướng dẫn giải:1. is      2. are          3. are          4. is    5. areTạm dịch:1. Có một ghế sofa trong phòng khách.2. Có hai con mèo trong nhà bếp.3. Có những áp phíc trên tường.4....
1. Mi tells Nick about her grandparents' country house. Look at the pictures of her grandparents's house and complete the sentences. (Mi nói vói Nick vể ngôi nhà ở miển quê của ông bà cô ấy. Hãy nhìn vào những bức...
1. Look at the text (don't read it). Answer the questions. (Nhìn vào bài đọc (không đọc nó). Trả lời các câu hỏi sau.)Hướng dẫn giải:1. It’s an e-mail.2. The title is ‘A room at the Crazy House Hotel, Da Lat'.The...
1. Nick's parents are describing their room at the hotel. Listen and draw the furniture in the correct place. (Ba mẹ Nick đang miêu tả căn phòng của họ ở khách sạn. Nghe và vẽ đồ đạc ở đúng nơi)Click tại...
1. Put the words into the correct groups. Do you want to add any words to each group? (Đặt những từ sau vào nhóm phù hợp. Em muốn thêm bất kỳ từ nào vào mỗi nhóm không?)Hướng dẫn giải:  Types of...
1. Which house do you want to live in? Why? (Em muốn ở ngôi nhà nào? Tại sao?)Hướng dẫn giải:I want to live in the house of picture B. Because it’s beautiful!Tạm dịch:Tôi muốn sống ở ngôi nhà B. Bởi vì...