Unit 2. My Home – Ngôi nhà của tôi


VOCABULATY & GRAMMAR1 Fill each blank with a suitable word. The first letter of the word is given.[ Điền vào chỗ trống với một từ thích hợp. Ký tự đầu tiên đã được cho sẵn]1. I live in a t...
PHONETICS1 Match the words with the appropriate sound /s/,/z/or/xz/. Say the words aloud.[ Nối các từ với âm thích hợp /s/, /z/, hay /xz/. Đọc to những từ này lên.]Đáp án:1. /z/      2. /s/          3....
READING1 Fill each blank in the following passage with a suitable word from the box.[ Điền vào mỗi chỗ trống trong bài đọc sau với một từ thích hợp trong khung]untidy[ không gọn gàng]            ...
SPEAKING1 Choose A-E to complete the following online conversation between Mi and Nick. Practise the conversation.[ Chọn A – E để hoàn thành đoạn đối thoại trực tuyến giữa Mi và Nick. Thực hành đoạn đối thoại]Nick: Mi, are you...
WRITING1 Complete each sentence so it means the same as the sentence above.[ Hoàn thành mỗi câu để nó có nghĩa giống như câu đã cho ở trên]1.I don't have a bookshelf in my bedroom. [ Tôi không có giá...