Unit 2. Personal Experiences- Trải nghiệm cá nhân


A. READINGPart 1. Read the story and choose the best option A, B, C or D to answer or complete each of the following questions.Đọc câu chuyện và chọn đáp án A, B, C hoặc D để trả lời hoặc...
LANGUAGE FOCUSExercise 1. Practise reading the following words paying attention to the different ending sounds /ɳ/, /n/, and /m/.Thực hành đọc những từ sau chú ý đến sự khác biệt của các âm đuôi /ɳ/, /n/và /m/1. A. thing    ...
WRITINGExercise 1. Choose the best option A, B, C or D to indicate the correct sentence made from the given words and phrases.Chọn đáp án A, B, C hoặc D để có một câu hoàn chỉnh từ các từ và...
SPEAKINGAlan and Smith are talking about their past experiences. Write the questions for the answers in their conversation.Alan và Smith đang nói chuyện về những trải nghiệm trong quá khứ. Viết câu hỏi cho các câu trả lời trong đoạn...