Unit 2: Urbanisation


UNIT 2. URBANISATIONSự đô thị hóa1. agricultural /ˌæɡrɪˈkʌltʃərəl/(a): thuộc về nông nghiệp2. centralise /ˈsentrəlaɪz/(v): tập trung3. cost – effective /ˌkɒst ɪˈfektɪv/(a): hiệu quả, xứng đáng với chi phí4. counter – urbanisation /ˌkaʊntə ˌɜːbənaɪˈzeɪʃn/(n): phản đô thị hóa, dãn dân5. densely populated...
1  Lan and Nam are discussing the plan for their presentation on urbanisation. Listen and read.(Lan và Nam đang thảo luận về kế hoạch cho bài trình bày của họ về đô thị hóa. Nghe và đọc.)Click tại đây để...
Vocabulary (Từ vựng)1    Look at the conversation in GETTING STARTED again. Match the words in the conversation with the appropriate definitions.(Xem cuộc trò chuyện trong GETTING STARTED lần nữa. Nối các từ trong các cuộc trò chuyện với các định...
READING (Đọc)Urbanisation and its causes (Đô thị hóa và nguyên nhân của nó)1    You are going to read a text about urbanisation. Predict whether the following statements are true (T) or false (F). (Bạn sẽ đọc một văn bản về...
Communication (Giao tiếp)The urban world in 2050 (Thế giới đô thị năm 2050)1   Listen to a talk about predictions for life in cities in 2050 and choose the correct option in each of the following sentences.(Nghe cuộc nói chuyện...
Pronunciation (Phát âm)1  Listen to the words containing diphthongs and put them in the correct box.(Nghe các từ có chứa nguyên âm đôi và đặt chúng trong hộp chính xác.)Click tại đây để nghe: Hướng dẫn giải: TapeScript:1. age2. crowd3. grow4. here5....
Work in groups. Choose a city or a country, and find out how it has undergone urbanisation. Prepare a presentation of the results. Think about how to organise your information.(Làm việc nhóm. Chọn một thành phố hay một quốc gia,...